ตัวอย่างความเรียงขั้นสูง

ศึกษาผลไม้และสมุนไพรที่นิยมมาทำไวน์

Advertisements

คำสัมผัส

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 557-558) ให้ความหมาย คําสัมผัสไว้ว่า ถูกต้อง แตะต้อง กระทบกัน ในบทกลอน หมายถึง คำที่มีสระและมาตราตัวสะกดอย่างเดียวกัน

คำสัมผัส

คำคล้องจอง

คำคล้องจอง คือ คำที่มีสระเสียงเดียวกัน และมีคำในมาตราตัวสะกดเดียวกันแต่พยัญชนะต้นต่างกัน อาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้

คำคล้องจอง